CONDICIONS D'ÚS

OBJECTE:

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (d'ara endavant, les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del lloc web situat en el domini https://www.mestralartgallery.com, que posem a la disposició de les persones que accedeixin en la pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, així com la comercialització de pintures i altres objectes de col·lecció.

L'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL, està inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el numero 46333 secció 1a del Registre de Girona.

Té el seu domicili en el passatge Dels Quatre Vents, 8 b - 17130 L'Escala (Girona) i el NIF G55113963.

En els estatuts de l'ASSOCIACIÓ GALERIA D'ART MESTRAL, Capítol I, de la Denominació, Els Fins i El Domicili, i concretament en el seu Article 2, consta:

"Els fins de l'associació són: Promoure la cultura de les arts pictòriques. Promoure també els vessants de les arts de l'escultura, i la ceràmica. I finalment sumar-ho tot amb petits detalls de col·leccionisme d'antic, com poden ser els rellotges i les peces de mobiliari i decoració. Tot això mitjançant l'exhibició de les obres i peces originals. Per a aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Exposició de les obres i peces originals dels artistes, dels col·leccionistes, i dels amics d'aquestes arts, sempre que estiguin integrats a l'associació".

D'ara endavant queda denominada com a MESTRAL ART GALLERY..

És possible contactar amb MESTRAL ART GALLERY mitjançant correu postal dirigit a l'adreça anteriorment indicada, per correu electrònic a galeriamestral@gmail.com o per WhatsApp al numero 0034 610 723 473.

La pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per MESTRAL ART GALLERY, amb l'objectiu de donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals.

La mera utilització de la pàgina web atribueix, a qui faci ús, la condició d'usuari. Tots els usuaris que accedeixin a MESTRAL ART GALLEY accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les esmentades pàgines, als termes i condicions recollides en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI:

A través de la direcció en la qual està emplaçada MESTRAL ART GALLERY, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en ell.

Les condicions d'accés a MESTRAL ART GALLERY estan supeditades a les disposicions legals vigents en el moment d'accés, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari, prohibint expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del lloc web, MESTRAL ART GALLERY o de tercers.

La pàgina no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del lloc web en qüestió.

Atès que l'objectiu prioritari de MESTRAL ART GALLERY és proporcionar un servei d'informació del lloc web en qüestió i la comercialització de productes i serveis, l'usuari haurà de respectar aquesta informació i les transaccions que d'això sorgeixin.

En tot cas, l'usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia pàgina, així com introduir ni difondre els denominats "virus informàtics" o altres elements lesius que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts, sistemes integrants del lloc web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. En aquest sentit, l'usuari haurà d'indemnitzar per tots els danys i perjudicis causats a MESTRAL ART GALLERY i els tercers afectats en cas de vulneració de les condicions generals.

El compromís adquirit sobre la utilització s'ha de regir segons el que disposa la llei, moral i ordre públic, incloent-hi la prohibició de copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment per escrit de MESTRAL ART GALLERY.

Referent a tot això, MESTRAL ART GALLERY s'exonera de qualsevol tipus de fallada, virus informàtic o la presència altres elements lesius introduït per tercers.

DRETS I OBLIGACIONS DE MESTRAL ART GALLERY:

MESTRAL ART GALLERY respondrà exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per ella.

MESTRAL ART GALLERY es compromet a complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

MESTRAL ART GALLERY es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

En el lloc web pot posar-se a la disposició dels usuaris unes certes eines, links, o enllaços, entre altres que permeten a l'usuari accedir a altres llocs, però MESTRAL ART GALLERY no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat d'aquests. La funció dels enllaços que apareixen en MESTRAL ART GALLERY és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència altres fonts d'informació d'Internet, on podrà ampliar la informació i/o serveis oferts per MESTRAL ART GALLERY. Aquest últim no serà, en cap cas, responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés als mateixos per part dels usuaris.

MESTRAL ART GALLERY no serà responsable ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin aquesta informació a MESTRAL ART GALLERY.

MESTRAL ART GALLERY es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol dels serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. També es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

MESTRAL ART GALLERY no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de MESTRAL ART GALLERY, i/o, tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del qual estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l'efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de MESTRAL ART GALLERY, com per exemple: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que MESTRAL ART GALLERY hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com sigui la causa, MESTRAL ART GALLERY no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, mal emergent i/o lucre cessant.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA:

MESTRAL ART GALLERY es reserva el dret a modificar les Condicions Generals de Venda, sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquest, com la forma en quina aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

JURISDICCIÓ:

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar és aplicable la legislació catalana i espanyola. En cas de controvèrsia, totes dues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol un altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.